Standard leievilkår ved leie av maskiner og utstyr fra ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE

1. FORMÅL
 

Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr m.m. fra ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og være inntatt i et særskilt avtaledokument hvor disse standard leievilkår skal vedlegges og utgjøre en del av leievilkårene.

 

2. BEREGNING AV LEIEN
 

Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE, eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake. Dersom ikke annet er avtalt skal utstyret leveres tilbake til samme sted utstyret ble utlevert fra.

 

3. FAKTURERING – BETALINGSBETINGELSER
 

Leie faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste eller i henhold til inngått avtaledokument.

Månedsleie faktureres forskuddsvis hver måned mens dagleie faktureres etterskuddsvis. Ved sen betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov.

Fakturaer forfaller til betaling 15 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Reklamasjon på faktura må skje innen 10 dager etter fakturadato.

Leiebeløp under kr. 1.000,- betales kontant ved utlevering av utstyret.

Avtalt depositum eller forskuddsleie må være innbetalt før utleieobjektet utleveres. Depositum/forskuddleie avregnes mot sluttfaktura.

Ny dagleie belastes hvis innlevering av leieutstyr skjer etter kl. 09.

Der prislisten ikke omfatter det utleieobjektet som leies ut skal leiesummen avtales skriftlig forut for leieperiodens start.

 

4. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING
 

ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig og forskriftsmessig stand.

Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren fra dette forlater ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE utleieavdeling til dette er returnert til samme. ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren økte omkostninger. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Hentes ikke utstyret til avtalt tid, vil ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE belaste leie fra og med avtalt hentedag, inntil utstyret hentes, eventuelt avtalen er hevet. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Etter utløpet av 2 virkedager og der leieren ikke har meddelt ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE om feil og/eller mangler, anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE for leietakers regning.

 

5. FREMLEIE
 

Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el. l.) over utstyret.

 

6. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET
 

Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har ferdighet og kompetanse til å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk.

Leien er basert på ett skifts bruk av utstyret, eller etter gjeldende avtale.

Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides.

Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning.

De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel.

Leietakeren dekker utgifter til drivstoff, etterfylling av  motorolje og frostvæske, punktering, transportutgifter fra leveringssted til tilbakeleveringssted, renhold av utstyret før tilbakelevering og eventuelt forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold og utbedring av skader samt forsikring, se pkt. 7.

For å forebygge unødig driftstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostvæske, vann på batteri, etc.

Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. ESNIMASKINER/ENCOUTLEIEskal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietakeren på forhånd kontaktet av ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales.

Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret uten forhåndsgodkjenning av ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE.

ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

 

7. FORSIKRING – DEKNINGSOMFANG

Leieobjektet er under leietiden forsikret via ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE ved at leietaker belastes for en forsikringspremie.

Forsikringen gjelder for utleieutstyr som befinner seg i Norden.

Forsikringen dekker skader som oppstår plutselig og uforutsett i følge vilkår for brann, maskin, transport av varer (alle farer) og montasjeforsikring.

Forsikringen er utvidet til å dekke skader ved tyveri. For utvidelsen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:
  1. Minigravere, lastemaskiner og lignende utstyr med egen fremdriftsmotor skal være låst med tenningslås (ta ut nøkkel) og dersom det er mulig skal førerkabin være låst.
     
  2. Maskiner med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås.
     
  3. Andre maskiner og utstyr skal være innelåst i stålcontainer eller være lenket fast med hengelås og kjetting slik at låsen må brytes for at maskinene lar seg fjerne. Dette gjelder også for pkt. 1 og 2 dersom egne sikkerhetsforskrifter ikke kan gjennomføres. Låsene skal minst tilfredsstille klasse 2, tilsvarende forsikringsselskapenes sikkerhetskrav til innbruddssikring på byggeplasser (B2 krav).

For skader som dekkes av forsikringen må leietakeren betale en egenandel. Egenandelen er på kr. 15.000,-. Unntatt er utstyr under kr.15.000,- i innkjøpspris der egenandelen er kr. 5.000,-. For tyngre utstyr vil egenandelen være regulert i eget avtaledokument.

Premie for forsikring belastes leietaker med 3 % av leiebeløp.

Ved utleie til privatpersoner er egenandel kroner 5000,- mot premie 5 % av leiebeløp.

 

8. ANSVARSBEGRENSNING
 

Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person-, tings- og formueskader, samt følgeskader, avsavn og indirekte tap som er påført ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE, dennes ansatte, brukeren av utstyret eller tredjemann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk (inklusive evt. driftsforstyrrelser). ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE kan ikke gjøres ansvarlig for slike skader som nevnt med mindre ESNIMASKINER/ENCOUTLEIEs personell har voldt skaden forsettelig, eller selskapet som sådan har opptrådt grovt uaktsomt. ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap. ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens behov.

 

9. OPPSIGELSE – HEVING – MISLIGHOLD
 

Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren  med en arbeidsdags varsel.

Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår  er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. I tillegg kan ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE kreve erstatning i henhold til norsk lov. Leietaker kan heve avtalen dersom ESNIMASKINER/ENCOUTLEIE ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

 

10. TVISTER
 

Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler, så fremt partene ikke enes om annet. Rett verneting skal være den kommune hvor utstyret er leiet ut fra.